Bishasha.com

Dutanga Amakuru atosoye kandi yakozweko amatohoza yo mumizi

Nkuko vyama bikorwa uko umwaka uheze n’ishirahamwe mpuzamakungu FreedomHouseDC ryo mugihugu ca Reta zunze ubumwe bwa Amerika ryama rikora urutonde rw’ibihugu kw’isi yose bidafise ukwidegemvya ,intwaro rusangi(democratie)cance ukwidegemvya kwabamenyesha makuru.

Kuyindi ncuro yabo, FreedomHouseDC yongeye gushira kumugaragaro urutonde rw’ibihugu birangwamwo ubwigenge buke muvy’intwaro rusangi canke ubwigenge bwo kumenyesha amakuru.

Kuruyu wakane rero FreedomHouseDC niho yashira ahabona ibihugu vyagiye birasubira inyuma canke vyagiye biratera imbere mubijanye n’ivyagateka kazina muntu kw’isi.

Kururu rutonde rushasha,Igihugu ca Burkina Faso hamwe n’igihugu ca Nigeria bisanzwe biramutswa abakuru bibihugu bashasha muri Africa nivyo vyonyene biza kurugwo rutonde nkibihugu vyateye imbere mubijanye n’agateka kazina muntu.

Kurundi ruhande ,ibihugu nyene vyo kumugabane wa Africa harimwo nka Angola,uBurundi,uRwanda,Maroc ,vyasizwe kurutonde rw’ibihugu muri Africa atabwigenge burangwaho ,atanintwaro rusangi irangwaho.

icegeranyo ca FreedomHouseDC

icegeranyo ca FreedomHouseDC

Jeffrey Smith umuhinga w’umunyamerika mubijanye n’ivyagateka kazina muntu muri Africa yamenyesheje ko ibi vyashikirijwe niri shirihamwe atagitangaza kirimwo kuko ibi bihugu vyasizwe kurutonde rw’ibihugu bitarangwamwo intwaro rusangi hamwe n’ubwigenge ko bisanzwe bifise uburorero bwinshi bw’ifatizo vyotuma ivyo vyagirijwe biba ukuri.

Tubibutse ko FreedomHouseDC yashinzwe mu mwaka 1941 n’abahinga benshi bava mubihugu bitandukanye mubijanye n’agateka kazina muntu ,ndetse bakaba bagiye bagenda bahabwa n’ubushimwe butari buke kubera ibikorwa bagiye bakora.


Categories: Amakuru, Muhira, Mumakungu, Politic

Leave a Reply