Bishasha.com

Dutanga Amakuru atosoye kandi yakozweko amatohoza yo mumizi

Ubumwe bw’ibihugu vya Africa busanzwe bufise icacaro  Addis-Abeba mugihugu ca Ethiopia bwongeye gutora ibihugu cumi na bitanu (15)bizoza vyiga kungorane z’ibihugu vya Africa muri rusangi.

Nkuko vyama bigenda kugira aya matora abe hategerezwa kuba haheze ikiringo c’imyaka itatu akongera akaba haheze imyaka ibiri kuko ibi bihugu bigenda bitorwa ugutandukanye bimwe bigatoregwa ikiringo c’imyaka 2 mugihe ibindi biba bishika bitanu bitoregwa ikiringo c’imyaka itatu(3)

Mumatora yabaye kuruyu wa kane igenekerezo rya 28 nzero 2016,igihugu c’uBurundi cari gisanzwe kiri mubihugu 15 vyari bisanzwe vyiga kubibazo vya Africa congeye kwongegwa ayandi mahigwe yo kuba murutonde rw’ibihugu 15 bizoza biriga kubibazo vy’ibihugu vya Africa muri rusangi.

Mubisanzwe aya matora asanzwe agigwa n’abashikiranganji bimigenderanire n’ayandi makungu ,nibo baja hamwe hama bagatora ibihugu babona ko bikwiye kuja murugwo rutonde rwa Le Conseil de paix et de sécurité (CPS) rukukira ubumwe bwa Africa.

Naho uBurundi bumaze imisi mungorane zijanye n’ivyumutekano muke hamwe n’iryane za Politike,kandi bukaba bwaranse kwemera abasirikare ba MAPROBU, ubumwe bwa Africa bwari bwiyumviriye kurungika mu Burundi ,abasanzwe baserukira ibihugu vyabo bongeye kwizera uBurundi babushira mu murwi w’ibihugu 15 bizoza biriga ibijanye n’ivyumutekano mu bihugu vya Africa mu myaka ibiri igiye gukurikira.

Iri torwa ry’uBurundi murico kibanza rije imbere y’umusi umwe gusa ,ubumwe bwa Africa butegerezwa gukorana kugira bwige kukibazo c’uBurundi,kuko igenekerezo rya 29 nzero abo bose bazokorana kugira bige kukibazo c’uBurundi kugira barabe ko kuvyukuri Abasirikare ba MAPROBU bikwiye ko barungikwa mu Burundi.

Tubibutse ko amategeko asanzwe agenga ubwo bumwe bwa Africa asanzwe  ategekanya ko igihugu baba bariko barigako ikibazo caco ko uwugiserukira aba yakinjuye,aha rero uwuserukira uBurundi akazoba atari muriyo nama yukwiga kukibazo c’uBurundi.

Uru nirwo rutonde rw’ibihugu vyatowe:

Congo-Brazzaville, Égypte, Kenya, Nigeria, Zambie :ukwari bitanu ,vyatorewe imyaka itatu

Afrique du Sud, Algérie, Botswana, Burundi, Niger, Ouganda, Rwanda, Sierra Leone, Tchad, Togo: ukwari 10 ,Vyatorewe imyaka ibiri

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 


Categories: Amakuru, Muhira, Mumakungu, Politic

Leave a Reply