Bishasha.com

Dutanga Amakuru atosoye kandi yakozweko amatohoza yo mumizi

Uyumusi,naguteguriye ibibanza 10,ushobora kwinezererezamwo nuwo mwubakanye,uretse mugitanda nkuko benshi bavyibaza,
MENYA NEZA,NI KUBUBATSE

Nivyiza nkuwo mwubakanye,kumunezereza muburyo butandukanye,ariko cane cane igikorwa gihuza abubakanye ni guhuza ibitsina(sex)

murashobora kubikorera ahakurikira,
1-MUBWOGERO,
iyo mwubakanye numugore wawe,ntibitangaje ko mwogana,rero murako kanya,mukinishe,mutangure gufatana,
mukorakore kubihimba bikabura ubu shuhe nibigumbagumba,nko kuma tako,mumatwi,mumishatsi eka no kumabere
tangura igikorwa rero
abagore benshi barabikunda ntazigera yiibagira uwo mwanya

2-MUBIRORI
iyo mwitavye urubanza numugore wawe,canke muyindi misi mikuru itandukanye
hamagara uwo mwubakanye,igira hirya gato nko kumetero 20, injira ahihishije nko mubwogero bwaho niba arahantu hafise isuku,
tangura umukorakore,mumaze kubishaka tangura
uwo musi ntimuzo wibagira

3-MWIBARAZA
iyo muteramiye imuhira,nuwo mwubakanye,mugihe muri 2,umuryango wurupangu wugaye muzi neza ko atawinjira mutamwugururiye,
aho nyene tangura udukino twurukundo mukorarakore kumabere,mumatwi,mumishatsi canke mubindi bihimba,
mumaze kuvyumva kumwe tangura rero igikorwa,
uwo mwanya uzoba special kuri mwebwe

4-IKIBANZA CO GUFUNGURIRAMWO
Igihe muri munzu yanyu,muzi neza ko yugaye neza atawundi ari indani munzu uretse mwebwe 2 gusa tangura ibiyago bituma mwiyumvirana, korakora umugore wawe kuri vyabihimba nyene namye mvuga,canke harya uzi hadanzwe hatuma yihuta kubishaka,ni mukine,mutwenge,ubonye hageze tangura igikorwa ahonye
uwo musi bizogorana ko ubava mumutwe

5-MWISHAMBA
iyo mwagiye gutembera ahantu kure muga shamba aho mubona atamuntu ari hafi tangura kurya nyene nabivuze,hanyuma kora ico gikorwa numukunzi wawe kuko muba muvye merewe

6-MUMODOKA YAWE
iyo muri nkahantu hategereye abantu imodoka yawe ikaba ifise vyabiyo vyirabura uwur inyuma adashobora kubona indani
korakora umugore wawe,mumaze kubishaka mwese,tangura igikogwa

7-IMBERE YIKIYO KININI
nimba ufise ikiyo kinini munzu
ni muje imbere yaco,ufate umugore wawe,umufatafate,umukorakore,mwese atawambaye impuzu,
uze uriraba uko umeze nivyurikuragira,mukore mumabere,eka nahandi muryoherwe,
ni mwamara kuvyumva kumwe tangura rero mubikore,
bizoba ntibagigwa mubuzima bwanyu,
kuko ni mkuko muzoba mwaravye film yanyu

8-MUMAZI
iyo muri mumazi,nko mubibanza vyiyubashe, canke kuma beach,
iyo rero muri mumazi nuwo mwubakanye,ja ahategeranye nabandi hama mutangure nkankwakundi.nyene
mwinezereze,nyuma mushike kuri ico gikorwa,
ahorero ntitwinagiye kuri mwebwe mufise ama picine mungo zanyu

9-MURI HOTEL
iyo mwafashe nkurugendo,go kuja gutemberera ahantu kure,iyo muvuyeyo mbere yuko.mwurira imodoka yanyu ngo musubire iyo mwaje muva
rondera ahari hotel imeze neza mubanze mwinezereze nuwo mwubakanye

10-MURUPANGU
iyo inzu yanyu atayindi bihereranye canke ngo hafi yayo habe iyindi igeretse,
mukaba arimwe 2 gusa muri imuhira,ugara urupangu,ja muri twatwatsi bita gazo,canke muka jardin kaho muryoherwe
tangura umukorakore mbibutse ko abagore beshi baryoherwa iyo umugabo.ariko abakorako cane cane kuma bere
tangura igikogwa,rero

nguko uko abashakashatsi babitohoje,babonako iyo mukoze uko nuwo mwubakanye,bituma mwiyumvirana cane gutyo urukundo rwanyu rukaba urukomeye
kuko abenshi bari bazi ko imibonano mpuza bitsina ari mugitanda gusa

source:www Bujatoday.com


4 Responses so far.

  1. Haguma Evarist says:

    Ndanyotewe

  2. Epimac says:

    Turabashimiye cane, kuri zo ntambwe nkurunkuru, mwatubwiye, bikaba binyigishije vyinshi cane,mubandanye muza muratubwira nibindi. murakoze.

  3. Epimac says:

    Murakoze cane kandi turabashimiye kurivyo bintu vyose mwatubwiye, bikaba bigishije vyinshi ndetse bikananyubaka,mubandanye kuturonsa izind nyigisho. Murakoze.

  4. murakoze cyane ncuti zamuraduhanura ukwo nyene.

Leave a Reply