Bishasha.com

Dutanga Amakuru atosoye kandi yakozweko amatohoza yo mumizi

Kubasomyi bacu bose atanumwe dukuyemwo ,umwe wese muburenganzira bwiwe arafise ububasha bwo kuturungikira iciyumviro ciwe .

1:Iciyumviro cawe ahanini twipfuza ko coba igifise ico coterera mubuzima bw’igihugu cacu c’uBurundi ,icokorwa canke inyishu y’ikintu runaka kiba cabaye mu Burundi.

2:Umusomyi wacu arafise arashobora kutwandikira akaduha inkuru(article) yiwe yiyandikiye ubwiwe nk’intererano tukayicisha kurubuga gwacu .

Icotonderwa :

*Iyo ntererano yawe  dusaba ko vyiza yoba ari mukirundi kuko ikimenyesha makuru cacu gisanzwe candika mu kirundi .

*Iyo ntererano yawe dusaba ko wokwigora ukandika ibintu birimwo urupfasoni hamwe n’ubwitonzi ntangere kugira twubahirize amategeko yo kumenyesha amakuru.

*Intererano yawe izoshika kurubuga rwacu inyuma yo kwihwenzwa n’abarongoye urubuga Bishasha.com ,Intererano yawe ija kurubuga gwacu mu masaha atarenze 24 uhereye aho uba wayirungikiye.

*Wibuke kuturungikira ifoto ushaka ko dushira kunriyo ntererano yawe hamwe n’izina wipfuza ko ryoja kuriyo ntererano yawe.

*Iyo ntererano yawe uhejeje kuyandika woca uyiturungikira wifashishije ibi bikurikira

izina ryawe (izina ryawe ni ngobwa)

Email yawe(email yawe ni ngobwa)

Intumbero

ubutumwa bwawe

Bishasha.com kubwanyu