Tanga intererano

Kubasomyi bacu bose atanumwe dukuyemwo ,umwe wese muburenganzira bwiwe arafise ububasha bwo kuturungikira iciyumviro ciwe .

1:Iciyumviro cawe ahanini twipfuza ko coba igifise ico coterera mubuzima bw’igihugu cacu c’uBurundi ,icokorwa canke inyishu y’ikintu runaka kiba cabaye mu Burundi.

2:Umusomyi wacu arafise arashobora kutwandikira akaduha inkuru(article) yiwe yiyandikiye ubwiwe nk’intererano tukayicisha kurubuga gwacu .

Icotonderwa :

*Iyo ntererano yawe  dusaba ko vyiza yoba ari mukirundi kuko ikimenyesha makuru cacu gisanzwe candika mu kirundi .

*Iyo ntererano yawe dusaba ko wokwigora ukandika ibintu birimwo urupfasoni hamwe n’ubwitonzi ntangere kugira twubahirize amategeko yo kumenyesha amakuru.

*Intererano yawe izoshika kurubuga rwacu inyuma yo kwihwenzwa n’abarongoye urubuga Bishasha.com ,Intererano yawe ija kurubuga gwacu mu masaha atarenze 24 uhereye aho uba wayirungikiye.

*Wibuke kuturungikira ifoto ushaka ko dushira kunriyo ntererano yawe hamwe n’izina wipfuza ko ryoja kuriyo ntererano yawe.

*Iyo ntererano yawe uhejeje kuyandika woca uyiturungikira wifashishije ibi bikurikira

izina ryawe (izina ryawe ni ngobwa)

Email yawe(email yawe ni ngobwa)

Intumbero

ubutumwa bwawe

Bishasha.com kubwanyu

 

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.