Bishasha.com

Dutanga Amakuru atosoye kandi yakozweko amatohoza yo mumizi

Mugihe igihugu cu burussia kiri muri bimwe mubihugu bisanzwe birimwo ikibazo co kuvangura urukoba cane ,na cane cane kubantu kubasanzwe bakomoka muri africa, abahinga baho bakoze loboratoire ishobora guhindura urukoba abirabure bakagira urukoba rwabazungu biboroheye cane kugira bashobore gusa nabandi bantu bo mubu russia (abazungu)

Ubwo bushakashatsi bwakozwe nimwe mumakaminuza yo muri moscou mubu russia
Nkuko vyatangajwe na kaminuza imwe ijejwe ivyubushakashatsi mugihugu cubu russia i moscou ,abashakashatsi ba kuriyo kaminuza bakoze umuti ufise ububasha bwo gukurako urukoba mugihe gito ,vyoroshe ,ukihindura urukoba rwawe mumwanya muto,nkuko bibandanya bitangazwa ngo ubwo buhinga babushitseko bakoresheje imvange yama oxytane na benzadiazepine ,ivyo rero bikaba bishikwako mugihe umuntu yashoboye guja mumazi arimwo uyo mvange yuwo muti amasaha 6

Raba ifoto hasi

labo

Nkuko rero bibandanya bivugwa nabo bakoze uwo muti ,bemeza yuko ubwo buhinga bwabo buzoshobora gufasha abatari bake muguhindura urukoba rwabo na cane cane ko murico gihigu hasanzwe habayo ikibazo gikomeye co kurukoba ,ubu rero ngo ubwo bushakashatsi bwabo bukaba bugiye kwemerwa namategeko yigihugu ca russia kubera ngo mubantu 254 bashoboye kugirako ubwo bushakashatsi ,ngo biboneka kwatangaruka mbi ishobora gutegwa nico gikorwa.


Leave a Reply