Bishasha.com

Dutanga Amakuru atosoye kandi yakozweko amatohoza yo mumizi

Mugihe cose uzoba uri murukundo n’umukunzi wawe harigihe ivyanyu bitangura kuzamwo utugorane umwe muri mwebwe agatangura gusa nuwushaka gukinjura ariko naho aba ashaka kubivamwo bikamunanira kukubwiza ukuri kwatakwiyumvamwo ahubwo agahitamwo inzira yo gushaka kugenda arakwereka bimwe bimwe mubimenyetso vyerekana abashaka gutandukana.

Murico gihe umukunzi wawe niyakwereka ivyo bimenyetso ,ni vyoza ko woca uba urakura meza kuko aba yamaze gufata ingingo yo gutandukana nawe canke yo guheza urukundo hagati yanyu.

1 :Ntucumvikana n’umukunzi wawe kandi mukunda gupfa akantu kadafashe canke gato cane.

Ukutumvikana hagati yabasanzwe bari murukundo haba aboba bamaranye igihe gito canke kinini murukundo rwabo  ,ni kimwe mu kimeyetso nsimusiga cerekana neza ko urukundo rwanyu ruriko ruja mu mwijima ndetse kwataho muriko muraja murukundo rwanyu.

Iki kimenyetso cerekana neza ko hagati yanyu hari umwe atagishaka ko imigenderanire yanyu canke urukundo rwanyu rubandanya ndetse kenshi bikorwa nkikimenyetso ko kubwira uwo musanzwe muri kumwe ati tureke ivyo urukundo ariko ubucishije muzindi nzira.

>>Hari ibintu bibiri  nyamukuru usanga bikunda kwibonekeza  muruku kutumvikana kwanyu

 • ikintu cose ukoze agifata nkikosa .
 • Utuntu dutoduto tutahora ari ikibazo mumubano wanyu asigaye atugira ibibazo bikomye kuriwe

2 .Umukunzi wawe  asigaye aguha umwanya muto :

Mugihe urukundo rukiri rwose hagati yabakundana ,usanga batigera bashaka kuvana ndetse ntanumwe aba ashaka gutandukana n’uwundi kenshi muba mushaka ko buri kintu cose mwogisangira ndetse mugakora ikintu cose muri kumwe.

Mugihe rero urukundo rwanyu rwatitutse ,usanga umukunzi wawe  urukundo rwanyu rugenda ruratituka gushika aho umukunzi wawe aba atagishaka ko mwomarana umwanya  atamwanya akiguha niyo aguhaye umwanya aguha akanya kintica ntikize, ndetse ugasanga asigaye atagishaka kuguha umwanya wo kuyaga.

>>Uku kwimwa umwanya n’umukunzi wawe bizorangwa nibi bimenyetso bikurikira:

 • Umukunzi wawe akwereka kw’tamwanya   akigufitiye ndeste kwasigaye afise ivyakora vyinshi bituma abura umwanya
 • Hagusohokana nawe asigaye ahitamwo gusohokana nabagenzi biwe
 • Akazi kiwe ubu niko yashize imbere gusumba ibindi vyose
 • Agerageza guhunga umwanya ushaka ko  mwoganira

3 . Ntagishaka ko muganira  kuri ngendanwa yiwe( communication) :

Mugihe mwahora mukoresha ubuhinga bwa none haba mukwandikiranira ubutumwa bugufi  bugufi canke guhamagarana mukayaga mwumva mwese mwishimye ,ubu umukunzi wawe yarahinduye asigaye akwandikira ubutumwa bugufi incuro nkeya cane ndetse muvugana kuri ngendanwa nka rimwe kumusi canke bigashika ntanakuvugishe.

Muriki gihe uzosanga wandikira ubutumwa umukunzi wawe bugizwe nibintu vyinshi cane ariko wewe akakwishura mu majambo make cane ndetse kesnhi na kenshi inyishu yubutumwa bwiwe ikunda kuba ari  ” OK “hamwe na  ” Bye ”

>>Muriki gihe umukunzi wawe aba arangwa nibi bintu bikurikira

 • Kenshi aguhamagara kugira akubwire ivyiza vyamubayeko bitabahuza
 • Kunuma vyabaye nkinzahabu kuriwe
 • Muhira umwanya wiwe awumara ku machine(ordinateur ) canke telephone yiwe
 • Yishura ubutumwa uba wamurungikiye inyuma y’amasaha menshi canke ntanakwishure

4 . Ntakikwitayeho  canke ntagishaka kukumva

Kukwitaho vyabaye nko guca umugani ntakikwitayeho nk’ubwambere mugitangura urugendo  rwanyu rw’urukundo  aho mukivyumva kumwe yama ashaka kumenya uko umerewe burigihe  ariko ubu akaba atariko bimeze no mugihe ugerageje gutangura ikiganiro hagati yanyu aca akwishura ninyishi ngufi cane kugira ntukuze ikiganiro hakaba nivyo uvuga ntavyiteho akigirisha nkuko ataco abiziko canke nkuko atabitahuye neza.

>>Muriki gihe umukunzi wawe aba arangwa nibi bintu bikurikira

 • Abaza ibibazo bike kuvyerekeranye nubuzima bwawe ubayemwo
 • Akaba atagitinya gusohokana nuwundi muhungu
 • Ntakigushavurira (gufuha)
 • Yibagira amatariki yakamaro murukundo rwanyu
 • Akwereka ko atagifise igishika kuvyabahuza mwese
 • Ntakigushigikira muvyo uba uvuze
 • Ntakinezererrwa ivyo ukora
 • Akwereka ko atiyumva neza mugihe musohokanye
 • Yama yacerewe canke arushe kenshi mufise aho mugiye canke icarico cose muba mushaka kujamwo
 • Ntiyigera abona impinduka kuri wewe

Ibi vyose nibintu bizoca bikwereka umukobwa canke umugore yamaze gutakaza urukundo kuri wewe ahubwo ariko arirondrera uwundi bovyumva kumwe.

5 . Ntiyigera abona kazoza kanyu :

Mukimenyana mwarapanga uko ubuzima bwanyu mushaka ko bugenda mugapanga uko muzobaho ivyo muzokora nivyo mwimirije gukora muri kazoza ariko ubu akaba akwereka ko atakazoza kahari imbere yanyu

 • Akubwira ivyo mudasangiye hamwe mukukereka ko atakazoza ufise
 • Ashira kumugaragaro ko mutandukanye muri kazoza ka kure
 • Ntagipanga uko muzogirana uburuhuko ahantu hatandukanye

Mugihe abakobwa canke abagore baba baryoherwa mugihe abagabo canke abasore  babo babajanye mugihe cikiruhuko canke ibihe vyo gutemberana ariko ubu akaba atagishaka ko mwotemberana muruhuko. Hari nibindi vyinshi cane vyogenda birakwereka ko uwo murikumwe atakigushaka ariko tukaba tubashikirije ibi  bimenyetso bigera kuri 6 bigashobora kugufasha kumenya vyukuri nimba umukobwa akigukunda canke ashaka kuguheba.

Fyonda ngaha  kugira ubandanye ukurikirana amakuru yacu kumwanya kumwanya


Categories: Amakuru, Muhira, Urukundo

Leave a Reply