Bishasha.com

Dutanga Amakuru atosoye kandi yakozweko amatohoza yo mumizi

Benshi baguma bemeza kw’isi igeze mu musi yayo yanyuma,hifashishijwe  ivyanditswe mubitabo vyeranda nka Bibiriya ,abantu benshi baramaze kwemeza ko muri reta zunze ubumwe za Amerika hamaze kuboneka ibimenyetso vyinshi vy’imperuka,iki kiguma kiyagwa sikindi  ni Microchip.

Muri Reta zunze ubumwe za America haheruka kwemezwa umugambi wo  gukoresha agakoresho bita  Microchip ,aka  gakoresho kazoja kaja mu bice bimwe bimwe vyo kumubiri w’umuntu nko mu gahanga no mu kiganza  , aka gakoresho ka  microchip ,kazoza gafatwa nkuko ari iterambere iki gihugu kigezeko cisangije ndetse ko kazoza karafasha abanyagihugu ba Reta zunze ubumwe za Amerika kwivuza biboroheye cane hamwe no gukoresha ububiko bwabo bwa Bank vyoroshe cane.

Naho Reta zunze ubumwe za Amerika yirigwa irasigurira abanyagihugu babo hamwe n’isi yose ko ako gakoresho ari nkenerwa kuri buri munyagihugu wese ,abasomyi b’inyandiko nyeranda nka Bibiliya bobo bemeza ko ivyo biri muvyahanuwe n’abanditsi ba Bibiriya ndetse kushobora kubisanga  muvyahishuwe  13:15-18,aho havuga neza ko mumisi yanyuma yisi hazoza ikimenyetso kizoshigwa mu ruhanga ndetse abantu ngo bakazoba bazohendwa ko iryo terambere rije kugira   ubucuruzi hamwe no kwivuza bigende neza.

Muri reta zunze ubumwe za Amerika hoho aka gakoresho ka  Microchip karamaze gutangura gukoreshwa ndetse abantu benshi ubu bakaba bamaze kugashira mugahanga hamwe no mubiganza  vyabo.

Uyu aka kuma ka Microchip bakamusize mukuboko kugira azoze arshobora

Uyu aka kuma ka Microchip bakamusize mukuboko kugira azoze arashobora gukoresha Bank yiwe vyroshe.

Kurundi ruhande abahinga muvyo gusigura ibijanye n’inyandiko z’Uhoraho bemeza neza ko aka kuma ka Microchip kazoba gakozwe muburyo budasanzwe kuburyo kazoba ari nka kimwe mu bimenyetso bidasanzwe  birimwo igiharuro ca 666 gikundwa kuvugwa ko ari ikimenyetso kidasanzwe ca Satan.

Fyonda ngaha kugira ubandanye udukurikira kuri Facebook ,uze uraronka n’amakuru yacu bikworoheye cane

.


One Response so far.

  1. Paul Rwigamba says:

    You guys suck!!!

Leave a Reply