Bishasha.com

Dutanga Amakuru atosoye kandi yakozweko amatohoza yo mumizi

Kw’igenekerezo rya Gatatu Ndamukiza mu mwaka wa33 imbere ya Yesu nikuvuga (33A.D=anno domini mukirimi cikiratina  canke 33 years since the birth of Christ mucongereza) kumasaha y’umugoroba y’umusi wa gatanu niho umuromani yatwara intara yabayuda  (the Roman governor of judea)Pilato yaha itegeko abasirikare biwe  kwica YESU CHRIST ,kubera gutinya ko yohava amakura kungoma .

Inyuma yo kugandagurwa kwa YESU CHRIST akagandagurwa urupfu rubabaje  ,icakurikiyeho kwabaye ukugenda baragandagura intumwa ziwe yari yasize kw’isi  ,mugihe zari zasigaye ziravuga ubutumwa ,kuvuga ubutumwa vyatumye izi ntumwa nazo nyene  zigenda ziragandagurwa  urupfu ruteye umubabaro n’agahinda.

Mubisanzwe izi ntumwa za YESU zari zasigaye ari 11 inyuma yaho umwe(YUDA) muribo yiyahuriye kubera kugurisha umwana w’imana,naho Judas  yari yiyahuye yaciye asubirizwa  n’uwundi kugira intumwa zigume ari 12 kuko igiharuro 12 casigura vyinshi ku ntumwa.

Ibi vyatumye  MATTHIAS ariwe aca asubirira Judas (YUDA)kugira intumwa zigume zikwiye 12 nkuko Yesu Christo yari yazitoranije ari 12.

Muraba 12 ,umwe wese yagiye aricwa urupfu rutandukanye nurwuwundi ndetse bamwe bagenda barababwa nkuko YESU yabamwe abandi bagenda baracibwa amazosi .

Raba muri rusangi ingene izi ntumwa uko ari 12 zagiye ziragandagurwa
1.SIMONI Petero :umu nya  Betisida w’iGalilaya umwe muntumwa zakundwa cane na CHRIST akiriho akaba nawe yamwihakanye inkoko imaze kubika 3  yishwe urupfu rubabaje cane aho mukwicwa yababwe ku musaraba acuritswe ,SIMONI Petero yiciwe mu gisagara c’iRoma ,yicwa inyuma y’imyaka 34 YESU agandaguwe, n’ukuvuga 67 AD(67 years since the birth of Christ )

2.ANDREA: Yiciwe  mugisagara  ca Constantinople iki gisagara cafatwa nkumugwa mukuru w’iRoma mu gushika mu myaka ya 330 kuva Yesu Avutse ,kubera ukuvuga ubutumwa bwiza ANDREA  nawe  yabambwe k’ugiti nka YESU CHRIST .

3.YAKOBO1(Mukuru) : Inyuma y’imyaka gusa 9 YESU CHRIST agandaguwe YAKOBO yaramukurikiye ,uyu yaje kwicwa n’umwami HERODI mu gisagara ca Agripa amwica amuciye Izosi.
4.FILIPO:Yabambwe kugiti ahitwa mugisagara ca Hierapolis icafatwa nkigisagara gikuru c’igihugu ca Turikiya murico gihe , inyuma yo kwicwa amanitswe kugiti FILIPO ,yaje guhabwa na mugenziwe Barutoromayo.

5.BARUTOROMAYO:Kubera gusanga ariko yigisha ubutumwa bwiza Barutoromayo yishwe urupfu rubabaje cane aho mukumwica bamukuyeko urukoba akanura , bahejeje kumukurako urukoba yamaze imisi itatu abona gucikana.

6.MATAYO:  Matayo bita Lewi ,yishwe asogoswe amacumu hamwe n’ibikota mu mbavu .
7.THOMAS: Thomas benshi bazi kubera ukutizera ko Yesu yari yazutse ,yaje gufata ingingo yo kuja kuvuga ubutumwa bwiza mu gihugu c’uBuhinde ,ariko yaje nawe kwicigwayo urupfu rubabaje aho yatewe amacumu izuba riva .
8.THADEO: Uyu yishwe arashwe ,yacikaniye mugisagara ca Zefenisia  avuye kuvuga ubutumwa iBuyuda ni Mesopotamia
9.YAKOBO2 (mutoya): uyu yishwe akorowe kumunara w’urusengero rwari i Yerusaremu ,yikubita hasi atanguye gusamba ataracikana bamuhurizako amacumu n’ubuhira abona gucikana.

10.SIMONI ZEROTE:uyu yabaye umwe rudende yari yihaye ihangiro ryo kuja kuvuga ubutumwa muri Africa ,Simon yiciwe kumugabane wa Africa bamuciye izosi mu mwaka wa 96 AD(Inyuma y’imyaka 63 Christo agandaguwe)

11.MATHIAS(Uwari yasubiriye Judas):Uyu mu kumwica yabanjwe guterwa amabuye  babonye amaze kuremba babona kumuca umutwe.
12.YOHANA:Yoyani kumwica bisa nivyari vyabataye kuwamazi kuko Uhoraho yari yiteguye kumukoresha no kumuhishurira amabanga menshi,Yohani bamucaniriye mu ngunguru y’amavuta ,aho gusha Yohani yavuyemwo yabaye umusore kandi bamusizemwo yari umutama .
Babonye vyanse kwapfa ,bamujanye kumuta mw’izinga rya Patimosi ,Uhoraho naho aramurokora ndetse aza aragaburigwa n’inyonyi ,ari naho yahishuriwe ubutumwa busangwa mugitabo c’ivyahishuwe.

 

Fyonda ngaha ubandanye ukurikirana amakuru yacu kumwanya kuri Facebook


Categories: Amakuru, Gospel, Muhira

Leave a Reply