Bishasha.com

Dutanga Amakuru atosoye kandi yakozweko amatohoza yo mumizi

Inyuma y’ingwano zabaye mw’ijoro ryo kuwagatanu itariki 11 kigarama 2015 zigahitana abatari bake ,Umukuru w’igihugu bwana Petero Nkurunziza yavuye mugacerere ashikiriza ikimeze nkimpanuro ,aho cane cane yasa n’uwubwira urwaruka ahanini.

Ibi Petero Nkurunziza abivuze inyuma yimisi mike cane ,abantu bitwaje ibirwanisho bateye inkambi zitatu za Gisirikare mugisagara ca Bujumbura ,munyuma hakaza kumenyekana ko murivyo bitero abahasize ubuzima cane ari ugwaruka.

Aya majambo umukuru w’igihugu Petero Nkurunziza ,yayashikirije inyuma yo kwugurura kumugaragaro indwi (iyinga) tahariwe icayi muruyu mwaka wa 2015,aho ico gikorwa cabereye kuri Hotel source du nil.

Mumajambo yiwe umukuru w’igihugu yagize ati“Ukubaho neza kwa twese Abarundi guca mu bikorwa vy’Iterambere, navyo bigasasirwa n’Ubumwe n’Amahoro. Ntiguca mu ngwano, mu kwiyumvira ko inyungu za poritike udahawe n’AbeneBurundi mu matora ushobora kuzibaka ku nguvu mugutera akajagari canke intambara.
Ikibabaje, ni abatagomba kuvyumva. Bigira ba kamenyi, bagafata urwaruka bakaruroha ngo genda mutere ngaha canke harya ngo instinzi irabona, ntibamenye ko “amase ya kera atagihoma urutaro.”

Umurundi wese afise ikibazo, hariho inzira zizwi n’amategeko zo kugishikiriza.
Rwaruka, ndabinginze ngo mureke guhendwa n’abaharura inyungu za poritike bibereye hanze y’igihugu, bakabatuma kwanka canke kwipfuriza inabi bene wanyu mubana, mwakuranye, musangiye kazoza, mwirirwana.
Ni muce ubwenge, mumenye ko iterambere n’ubukiriro bwanyu biri mubikorwa vy’amahoro. Aho muba habe ibiteramo vyo kwiyumvira imigambi yo kwiteza imbere hako haba ikirimbiro ry’ibiturika n’ibisambura.
Mukore. Dukore twese, dufatane mu nda mu gushira ingabirano z’igihugu cacu imbere, haba mu burimyi, mu vy’ingenzi, mu mico, n’ahandi.”

Imana ibagirire neza,
Ihezagire Uburundi bwa twese.

 


Categories: Amakuru, Muhira, Politic

Leave a Reply