Bishasha.com

Dutanga Amakuru atosoye kandi yakozweko amatohoza yo mumizi

Urukundo rw’ubu rusigaye rutandukanye cane n’urukundo rwa Kera ,mugihe kera abavyeyi aribo bazanira abahungu babo abageni ,muriki gihe hoho abahungu baramaze gutera imbere muri vyose nibo basigaye bishimira umwigeme hama bakamwihitiramwo atagahato .

None murico gihe kugira umuhungu aguhitemwo afatira kuki ,yisunga iki kugira yumve yoguhitamwo ,hari ibintu 5 bikuru bikuru yisunga.

1:Ukungene uteye (shape)

Mumatohoza nka yose amazwe gukorwa n’abashakashatsi muvy’urukundo bagenda babaza abahungu benshi bagenda basanga kuri buri muhungu wese ,iyo agiye kuresha umwigeme abanza kuraba ukungene ateye ,aha murico co kungene ateye  haba harimwo uburerebure bw’umwigeme canke ubugufi ,kwari munini cane mutomuto ,hakabamwo n’uko asanzwe asa muri rusangi

2:Imigenzo y’uwo mwigeme 

Ikintu ca 2 abahungu banyarukira kuraba n’imigenzo y’uwo mwigeme ,uko asanzwe yifata mukibano aho asanzwe abaye ,uko yifata mugihe ari kumwe n’abandi ,uko asanzwe afata bagenziwe hamwe n’uko asanzwe avuga muri rusangi nabagenzi biwe.

3:Inseko (intwengo)agaseko :

Inseko ni kimwe muvyo abahungu bakunda gushimikirako cane ,kuko kenshi ngo iyo umuntu aseka neza ukunda gusanga ari umuntu atamahane agira kandi ngo abantu baseka neza bakunda kuba bafise urukundo cane ,mucirwa  cagizwe na Mikein umwe mubarimu bo muri kaminuza ya HARVARD   muri USA yagize cerekeye inseko y’umwigeme yasanze ko abigeme  bagira inseko ikundwa n’abasore aba arabantu  batabika inzigo kandi ngo badakunda guhemuka.

4:Imishatsi y’umwigeme

Abasore benshi canke abagabo baba bakunda umwigeme afise imishatsi myiza ,aha kuba myiza ntibisigura kwaba ari miremire canke ngo ube wasizemwo ibiyihindura ahubwo ubwiza bw’imishatsi bakunda nuko iba ifise isuku rikwiye kandi ikongera ikamota neza .

5:Ingene umwigeme yisiga:

Harya ntuze utangare ubonye umuhungu akwitegereza cane mumaso ,kenshi aba ashaka kuraba vy’ukuri ukungene w’isiga kuko abahungu benshi bisoneye baba bakunda umwigeme yisiga ibisanzwe atisiga vyinshi birenze urugero ,iyo hoho ufise ubwiza bwawe  ndemanwa (naturel )biramuhimbara gusumba.


Categories: Amakuru, Muhira, Urukundo

Leave a Reply