Bishasha.com

Dutanga Amakuru atosoye kandi yakozweko amatohoza yo mumizi

Mugihe ubumwe bw’ibihugu vya Africa bwamenyesheje ko bugiye kurungika abasirikare mpuzamakungu bo gukingira abanyagihugu mu Burundi,iyi ngingo isa naho igoye gushikako n’ubumwe bwa Africa biturutse kumpamvu zitandukanye.

Mumategeko asanzwe agenga uyu muryango w’ubumwe bwa Africa,ubumwe bwa Africa busanzwe  bufise uruhusha rwo kurungika abasirikare mugihugu runaka ,naho ico gihugu coba kitabishaka ariko mugihe ico gihugu cagirizwa ivyaha  bitatu bikurikira:

>>> Ihonyabwoko(Genocide)

>>>Mugihe hakorwa ivyaha vy’intambara( war crime )

>>>Mugihe hakorwa ivyaha birabana n’agateka kazina muntu (crime contre l’humanité)

Inyuma y’iki c’ipfuzo c’ubumwe bwa Africa ,igihugu c’uBurundi camiriye kure iyo ngingo y’ubumwe bwa Africa ndetse banamenyesha ko hamwe abo basirikare boza ataruhusha bahawe n’ubutegetsi bw’uBurundi ko boba baje gutera uBurundi ndetse ko igihugu c’uBurundi cokwivuna uwoba aje kugitera.

Mubisanzwe naho ubumwe bwa Africa bwafashe iyi ngingo ,bisa naho iyi ngingo atamahingwe ifise nagato kugira  ishikweko kubera inzitizi zitatu zikurikira:

1

1:Kugira abasirikare mpuzamakungu baze bisaba ko inama nkuru ijejwe umutekano kw’isi ivyemeza igatanga uruhusha.

>>>>Iki gishobora kuba kimwe munzitizi zikomeye cane zotuma abasirikare mpuzamakungu MAPROBU badashobora guhonyora mu Burundi kuko muriryo shirahamwe mpuzamakungu ONU ,basanzwe nabo bafise ukutumvikana kuri benizo ngingo,ndetse hakaba hari ibihugu nka CHINE hamwe na RUSSIA bisa naho vyakunze kubuza ONU kugira ntiyivange mukibazo c’uBurundi.

>>>Iki cemezo kiragoye gufata mumuryango ONU na cane cane ko mumyaka yaheze ,uyu muryango ujejwe umutekano kw’isi wahaye OTAN uruhusha rwo kuja  kugarukana amahoro muri Lybia kwa Kadafi ,ariko munyuma biza kumenyekana ko bari bifitiye imigambi yo kuja kugandagura  Kadafi ,arivyo vyateye ikibazo mugihugu ca Lybia cafatwa nkakarorero ka Africa , gushika nuyu musi bakaba bakiri muryane ndetse n’ubu batarashobora kugira amahoro n’umutekano .

>Ibi vyiyongera kuruhara ibi bihugu 2 vyagiye bigira mugihe haba hakoranye inama mpuzamakungu yuwo muryango kugira bafatire ingingo uBurundi, ariko vyose bikaba ivyubusa kubera ibihugu nka Chine hamwe na Russia vyanka kwemeza izo ngingo  ziba zishaka gufatirwa uBurundi.

 

2:Kugira abasirikare mpuzamakungu baze bisaba 2/3 vyabari muri Union Africain ko bavyemeza

>>>Kuruhande rw’ibihugu vy’ubumwe bwa Africa naho iki cemezo nticoroshe gufata na gato kuko bisaba ko cemezwa n’abasanzwe bari muruyu muryango w’ibihugu vya Africa ,mubisanzwe iki cemezo gifatwa mugihe 2/3 vy’ibihugu biri muruyu muryango w’ibihugu vya Africa vyemeje iyo ngingo.

>>Iki kandi kica kiba ikibazo gikomeye kuruhande rw’uwo mu ryango w’ibihugu vy’ubumwe bwa Africa kuko ibihugu vyinshi usanga bidashigikira izi ngingo zokuvogera imbibe z’ibindi b’ihugu.

>>>Iki kibazo cukuronka ibitigiri bishika 2/3 mu muryango w’ubumwe bwa Africa conagorana cane kuko iyo ngingo yoba arubwambere ifatiwe igihugu ca Africa ,ndetse n’ibihugu vyinshi bikaba bitokwubahuka kuyemeza kuko ibihugu vyinshi muri Africa bitwawe n’abakuru bibihugu bagirizwa ubwicanyi butandukanye,aha bikaba vyogorana gufata iyo ngingo kuko boba basa naho nabo bariko baricira inzira yo gukugwa kubutegetsi.

3:Biragoye cane kw’Ingabo za MONUSCO ziri muri CONGO zozanwa mu BURUNDI

>>Mugihe ubumwe bwa Africa bwari bwize kukibazo cuko horungikwa ingabo za MONUSCO mu Burundi bivanye nuko aribo basanzwe begereye mu Burundi ,niyi ngingo isa naho itoroshe gushikako kuko mubisanzwe ,izi ngabo za MONUSCO zisanzwe ziri muri CONGO zisanzwe zigizwe ahanini n’igihugu ca Tanzania hamwe n’igihugu ca Africa yepfo ,izi ngabo ntizishobora kurungikwa mu Burundi mugihe ,ibi bihugu bitavyemeje kuko asanzwe ari abasirikare babo.

>>>>Kurundi ruhande haca haza umubano uri hagati y’uBurundi na Tanzania ndetse na Africa yepfo kugira ivyo bihugu vyemeze ico cemezo.

-Tanzania ubwayo isa n’iyamaze guhakana ico cemeze co kurungika abasirikare mpuzamakungu ndetse cabaye igihugu c’ambere cerekanye ko kitemera irungikwa ryaba basirikare mpuzamakungu mu Burundi.

Iki gihugu ca Tanzania gisa naho kitorota cikura igihugu c’uBurundi kuko usubiye inyuma mu muryango wa East Africa ,usanga ibi bihugu 2 bisa nkaho ari nkuko vyisize hamwe ndetse bikaba bifitanye umugambi wo kwubaka ibarabara ry’indarayi rizohuza ibi bihugu vyose kwari bibiri.

-Africa Yepfo nayo kuruhande rwayo iyi ngingo ntawuzi ko yoyemera ,ariko amahigwe meshi nayo kuyanka kuko uravye usanga umugabwe  CNDD FDD usa naho wafashijwe cane n’igihugu ca Africa yepfo kugira ushike kubutegetsi ,aho rero vyogorana kugira babafatire ingingo nkiyo,ndetse na Jacob Zuma asanzwe arongora ico gihugu asanzwe ari umwe mubizerwa b’umukuru w’igihugu c’uBurundi ndetse akaba ari no mubakuru b’ibihugu ahora ahanuza,aha mwibuke ko mumwaka wa 2012 uyu mukuru w’igihugu ca Africa yepfo yashitse mu Burundi aje gufasha Nkurunziza gukura ikibazo munzira c’amasezerano  ya Nickel yariko irateza ikibazo mu Burundi mugihe Nkurunziza yari aremerewe cane na OBAMA.

Abasirikare ba Monusco muri RDC

Abasirikare ba Monusco muri RDC

 

 


Categories: Amakuru, Muhira, Politic

Leave a Reply