Bishasha.com

Dutanga Amakuru atosoye kandi yakozweko amatohoza yo mumizi

Urukundo rwubu rusigaye rusa naho rwateye imbere cane canke naho uruhigi rusa naho rwahindukiye murukundo kuko ubu usanga numukobwa ubwiwe ashobora kwihigira umukunzi kandi kera bitakunda kuboneka ,muruko rero guhiga umukunzi umukobwa hari ibimenyetso vyinshi agenda yerekana na cane cane kuruwo muhungu aba yarakunze

1:umukobwa asanzwe agukunda yamana akanyamuneza nakamwemwe iyo muri kumwe
Umukobwa asanzwe agukunda ,na cane cane iyo ashaka ko umuber umukunzi wiwe yamana akanyamuneza iyo muri kumwe kandi yama yumva kwari mumahoro iyo muri kumwe ,ikivyerekana neza cane nuko ico uba uvuga cose uba ubona kimunezereye kandi iyo uvuze akantu gasanzwe kadatwengeje cane usanga yatwenze bimwe bidasanzwe

 

2:Umwigeme agukunda ntashobora kuryama atakwipfurije ijoro ryiza
Umwigeme agukunda,naho aba atarabikubwira ntashobora kuryama atakwipfurije ijoro ryiza ,ivyo navyo ashobora kubikora akoresheje ubutumwa bugufi bwa message canke akaguhamagara kuri telefone yawe ngendanwa,murico gihe akunda kubikora kensho bishoboka ,kandi ntarindira kwariwe urinda kubimubwira canke ngumuhamagare kuri telefone ahubwo wewe arabikora naho wewe utaba wabisizemwo inguvu zo kubikora
3:Yita cane kukumenya ubuzima wabayemwo hamwe nubwo ubayemwo
Umwigeme asanzwe agukunda ,azokwama ashaka kumenya cane ubuzima bwawe waciyemwo muri kahise ndetse nubuzima usanzwe ugezemwo murico gihe kugira amenye neza ubuzima bwawe ,na cane cane amenye ivyo usanzwe ukunda canke wanka kugira ntaze agutsitareko canke ngo agukoshereje
4:Araguha impano (cadeau)zutuntu dusanzwe utaba witeze
Burya umukobwa canke umwigeme kugira ahe impano umuntu bidasanzwe bikundana nikintu kigoye cane gose kubakobwa ,mugihe rero uzobona umukobwa yifata akakugurira akintu ,naho koba arakantu gato uzomenye kuwo mukobwa akwitayeho cane kandi kwashaka ko womubera umukunzi kuko aba abikora kugira akwereke kakwitayeho
5:Akubaza utubazo twinshi cane gose ariko akabikorana urupfasoni
Iyo umukobwa asanzwe yaragukunze aba ashaka kumenya neza ivyo usanzwe ukunda vyose hamwe nivyo usanzwe wanka vyose kugira azoze akunezereza murivyo ukunda kandi kugira ntazohave akora ivyo uba wamubwiye kusanzwe wanka ,murico gihe rero azokubaza utubazo twinshi cane ariko ivyo azokubaza vyose akazobikora murupfasoni ntangere kugira ntatakaze amanota canke ngo ntuhave ubona ko yoba yubahuka kukubaza ivyerekeye ubuzima bwawe bwite

 


Categories: Amakuru, Muhira, Urukundo

Leave a Reply