Bishasha.com

Dutanga Amakuru atosoye kandi yakozweko amatohoza yo mumizi


Amategeko asanzwe atugenga kandi akongera akagenga n’ikunyamakuru cacu BISHASHA.COM ,asanzwe yarahinyanyuwe kandi yemezwa nabamwe mubahinga bo mubijanye no gucungera ibinyamakuru vyandikira kubuhinga bw’ingurukana bumenyi ,arinaco gituma tugusaba ko wosoma amategeko yacu witonze neza cane umenye igituma dukora hamwe n’igituma umusomyi w’ikinyamakuru cacu aba asanzwe akingiwe ndetse numwidondoro wiwe uba ukingiwe bimwe bihagije.

Mubitugenga twubahiriza umusomyi tukamuha ukwisanzura kwiwe kwose.

kinyamakuru cacu kiri mubinyamakuru vyingenga ,Ikinymakuru cacu arico rwanyu gisanzwe gitanga ukwisanzura kubarundi bose ndetse nabanyamahanga iyo bava bakagera,candika inkuru zaco ataho gihengamiye kandi atankuzi , Bishasha.com  iha umwanya ukwiye abakunzi bayo hamwe nabasomyi bayo wo kwisanzura mugihe bariko barasoma inkuru uruganda rwabajejwe gutunganya amakuru baba babashikirije.

Bishasha.com isanzwe ifise uruhande yasigiye abakunzi bayo bashaka kugira ico bashikirije na cane cane ababa bashaka kugira ico bavuga kunkuru iba yanditswe nabamwe bajejwe gutunganya amakuru.

 Inyuma yo gusanga ko bamwe bamwe banka gutanga ivyiyumviro vyabo kubera baba batinya gushira ahabona ama adress email yabo asanzwe abaranga,ikinyamakuru  Bishasha.com   caciye gifata ingingo yo kutigera gisaba na rimwe  ama address  email abasomyi bayo mugihe baba bashaka kugira ico bashikirije kurubuga rwacu .

Mbega Inkuru zacu ntizoba arizo gushikuza?

Bishasha.com isanzwe yandika inkuru zabanje gutohozwa neza cane kandi ziba zizewe ,arinayo mpamvu ikimenyesha makuru cacu kitigera nagato candika inkuru idafise ifoto canke amajwi kugira twerekane neza ko ivyo tuba twanditse kwari ukuri .