Bishasha.com

Dutanga Amakuru atosoye kandi yakozweko amatohoza yo mumizi

 

Urukundo muri rusangi rusanzwe rugizwe n’umunezero ,kunezereza uwusanzwe ukunda,akumva ko anezerewe akumva kandi ko yishimye kuba uri umukunzi wiwe,murico gihe utegerezwa kumwitaho ,ukamwitaho kuva mugatondo gushika ijoro ry’iteye.

Kwitaho uwusanzwe ukunda ntibisaba kumuha amafaranga nkuko benshi usanga bavyiyumvira canke kumugurira ibintu vyamafaranga bizimvye ,ahubwo hari nutundi tuntu duto duto wokoresha ukamunezereza vyoroshe cane.

Kuva aho ubuhinga bwa none buziye ,ubu ushobora kubwira umukunzi wawe vyoroshe cane amajambo canke utundi tuntu turroshe cane ,kandi akamunezera cane .

Aya majambo ashobora gutuma umukunzi wawe yirirwana akamwemwe hamwe n’umunezero udasanzwe ,bikanatuma ukukwiyumvamwo vyiyongera bimwe utahora wibaza kubera aya majambo gusa woba wacishije kuri ngendanwa yawe canke ubundi buhinga bwose woba wakoresheje kugira amushikire.

Aya majambo tugiye kubabwira ntagira igihe woyamurungikira ,kuko ushobora kuyamurungikira haba kumugoroba canke mugatondo.

Raba hasi ayo majambo uko ari 16 woshobora kubwira umukunzi wawe maze bigatuma akwiyumvamwo bimwe bidasanzwe ,akongera akanamunezera.

1. ” Waramutse neza zuba ryanje”
2. ” Ndiko ndakwiyumvira kandi nashaka kukubwira ko ndagukunda”
3 ” Utuma umutima wanje utera cane kandi buroro vyose hamwe mumwanya umwe ”
4. “Isi nta nsiguro ifise mugihe ntagufise”
5. “Utuma umutima wanje uhinduka nkamazi atemba”
6. ” Uri uwutuma mwenyura”
7. ” Ndagukunda kandi nzokwama ndagukunda”
8. ” Warantwaye umutima”
9. ” Kuba ndagufise nkumukunzi wanje nicubahiro”
10. ” Uri malayika wanje”
11. “Ubuzima bwanje burampimbara,ariko nuko ndikumwe nawe”
12. ” Sinshobora kubaho ntagufise”
13. ” Jewe + Wewe = umunezero”
14. ” Iyo mpumirije mbona wewe, iyo nkanura mbona wewe, ntaco noshobora gukora ntariko ndakwiyumvira”
15. ” Ndipfuza kwama nikangura ndakubona iruhande yanje”
16. ” Urukundo rwanje kuri wewe ntiruzigera ruhagarara”


Categories: Amakuru, Urukundo

Leave a Reply